Bhajans/Devaranamas-Audio 2

Songs in this episode:

  1. baagilanu teredu, Raaga: Hamsanandi, taaLa:khaNDachaapu, Composer: Kanakadasa

bAgilanu teredu sEveyanu koDu hariye
kUgidaru dhvani kELalillave narahariye

paramapadadoLage viShadharana talpadali
sirisahita kShIravAridhiyoLiralu
karirAja kaShTadali AdimUlAneMdu
kareyalAkShaNa baMdu odagideyo narahariye

kaDukOpadiM khaLanu khaDgavane piDidu
ninnoDeya yellihaneMdu nuDiye
dRuDhabhakutiyali shishuvu biDade ninnanu bhajise
saDagaradi kaMbadindoDede narahariye

yamasutana rANige akShaya vasanavanitte
samayadali ajamiLana porede
samayAsamayavuMTe bhaktavatsala ninage
kamalAkSha kAgineleyAdikEShavane

2. chandrachooDa, Raaga:hamsanandi, taaLa: Adi, Composer: Purandaradasa

chandra chooDa shiva shankara pArvati

ramaNa ninage namO namO

sundara mrugadhara pinAka dhanukara

ganga shira gaja charmAmbaradhara||chandra||

koraLali bhasma rudrAkshi mAle

dharisida parama vaishNava neene||chandra||

garuDa gamana siri purandara viTThalana

prANa priyane namO namO||chandra||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s